Açık Teklif Çağrısı: UN Women Türkiye Türkiye’de Kadın Haklarının ve Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi için STK’ların Kapasitelerinin ve Çok Paydaşlı İşbirliklerinin Güçlendirilmesi

un-women.jpg

Hibe Başlığı (İngilizce): UN Women Strengthening civil society capacities andmulti-stakeholder partnerships to advance women’s rights and gender equality in Turkey

Proje Başına Hibe: 100.000 – 150.000 $

Sektör: Sivil Toplum, Toplumsal Dayanışma, Diğer

Program: UN Women (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women)

Yayınlanma Tarihi: 19/04/2022

Son Başvuru Tarihi: 17/06/2022

KAPSAM VE AMAÇ

UN Women Türkiye tarafından Nisan 2021 ile Mart 2024 arasında Avrupa Birliği desteği ile yürütülen “Türkiye’de Kadın Haklarının ve Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi için STK’ların Kapasitelerinin ve Çok Paydaşlı İşbirliklerinin Güçlendirilmesi” projesi, Sivil Toplum Kuruluşlarının toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarına yönelik dönüştürücü değişiminin aracıları olarak, STK’ların yeteneklerinin artırarak toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini azaltmayı amaçlamaktadır.

Program ile kadın hakları alanındaki ve/veya kadın liderliğindeki sivil toplum kuruluşları ile Türkiye’deki diğer hak temelli STK’ların, Türkiye’nin ulusal ve uluslararası taahhütleri doğrultusunda ve COVID-19’un etkilerini de dikkate alarak kadın ve kız çocuklarının haklarını geliştirmek için kaynak ve kapasitelerini artırması amaçlanmıştır.

Öncelikler

 • Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin sonlandırılması
 • Kadınların ekonomik açıdan güçlenmesi
 • İklim eylemlerinde kadın liderliği ve kadınların katılımının sağlanması

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında gençlerin dönüştürücü rollerinin desteklenmesi

UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI          

4. lot dışındaki lotlar için kadınların lider olduğu veya kadın hakları alanında çalışan STK’ların başvurularına öncelik verilecektir. 4. Lot içinse gençlerin lider olduğu veya gençlik alanında faaliyet gösteren STK’ların başvuru yapması beklenmektedir.

FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Bu teklifin bütçe aralığı, Türk Lirası olarak sunulmak üzere en az 100.000 ABD Doları ve en fazla 150.000 ABD Doları tutarında olmalıdır.

ZAMAN ÇİZELGESİ 

Son başvuru tarihi 17 Haziran 2022’dir. 

Detaylı bilgi ve olası güncellemeler için tıklayınız.

 

Yerel Projeler Hibe Programı İçin İkinci Açık Çağrı

Yerel Projeler Hibe Programı, Türkiye’nin daralan sivil alanında hoşgörü, çoğulculuk, ifade özgürlüğü ve demokratik süreçlerin teşvik edilmesinde kültür-sanat alanında çalışan STK’lara, kültür üreticilerine ve aktivistlere fon sağlamayı ve alanın demokratikleşmesine katkıda bulunmayı amaçlar. 

Yerel topluluklar ve izleyiciler üzerinde etkili olan girişimlere ve bireylere ulaşma amacıyla tasarlanan Yerel Projeler Hibe Programı, sosyal sorunları mercek altına alan ve diyaloğu teşvik eden kültürel projeleri kapsamlı ve esnek bir yapıda uygulamayı hedefler.

Yapısal Destek Hibe Programı, kuruluşların bağımsız olarak faaliyet gösterme kapasitesini geliştirmeyi ve faaliyetlerini sürdürmelerini amaçlar. Program, hem büyükşehirler hem de bu merkezler dışında faaliyet gösteren kültür-sanat alanındaki kuruluşlara, profesyonellere ve ilgili sivil toplum çalışmalarına kapasite artışına yönelik konularda mali destek sağlar. 

Proje Destek Sistemi (PRODES) 2022 Yılı Proje Kabulüne Başlamıştır

2022 Yılı Proje Başvuruları 18 Şubat 2022 Tarihinde Başladı.

İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge kapsamında her yıl Bakanlık bütçesinden derneklere proje karşılığında yardım yapılmaktadır. 
2022 yılı için desteklenecek proje konuları, Bakanlığımızca aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 • Sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin arttırılması,
 • Kamu-STK iş birliği ve katılımcılığın artırılması,
 • İnsan hakları ve demokrasi, 
 • Şehit yakınları ve gazilerin desteklenmesi,
 • Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele,
 • Göç ve uyum,
 • Gönüllülük,
 • Sosyal girişimcilik,
 • Afet bilinci,
 • Trafik bilinci,
 • Kadın hakları, aile değerlerinin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi,
 • Toplumsal dayanışmanın desteklenmesi,
 • Toplumsal kalkınmanın desteklenmesi,
 • İstihdamın arttırılması,
 • Engelliler ve sosyal risk altındaki grupların desteklenmesi,
 • Eğitim, kültür, sağlık ve spor,
 • Tarihi ve kültürel değerlerin korunması, 
 • Hayvan hakları

18 Şubat 2022  tarihinde başlayan proje başvuruları,  https://sso.dernekler.gov.tr/ adresinde yer alan  Proje Destek Sistemi (PRODES) üzerinden elektronik olarak yapılmaktadır. Program kapsamında desteklenecek proje konuları, desteğin miktarı ve kapsamı, kimlerin başvurabileceği, başvurunun nasıl ve nereye yapılacağı konuları ile ilgili detaylar aşağıda ve PRODES’ te yer alan Başvuru Rehberinde açıklanmıştır.

Turkualite danışmanlık olarak derneklere proje hazırlama konusunda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

İletişim: 0546 150 15 46 (İletişimde WhatsApp kullanılması tercih edilmektedir.)

2022 Yılı PRODES Programı için Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü; toplumsal örgütlenmeyi destekleyerek katılımcı demokrasinin kökleşmesine ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmayı vizyon olarak benimsemiştir. Bu doğrultuda, çağdaş dünya ile bütünleşmiş güçlü bir sivil toplum oluşumuna katkıda bulunmayı, mevzuatın etkin ve doğru kullanımını sağlamayı amaç edinen Genel Müdürlüğümüz, sivil toplum kuruluşlarına ve diğer tüm muhataplarına güler yüzle ve kaliteli hizmet sunmayı hedeflemiştir. 
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu ile olan ilişkilerinin artırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması gibi çeşitli amaçlarla derneklerin faaliyetlerini desteklemektedir.
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan ve 03/07/2006 tarihli ve 2006/10656 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dernek, Vakıf, Birlik Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan, “İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge” çerçevesinde, dernekler ile derneklerin kurduğu federasyon ve konfederasyonlara proje yardımı yapılabilmektedir. 
Bu kapsamda, proje başvurusu, yürütülmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde takip edilmesi amacıyla kısa adı “PRODES” olan “Proje Destek Sistemi” kurumsal yazılımı Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatı ile dernek ve üst kuruluşlarının kullanıma açılmıştır.

PRODES Başvurusu için nelere dikkat etmeliyiz?

Her yıl Şubat ayının sonu veya Mart ayının başı gibi yayınlanan PRODES Programı'na sadece dernekler başvuru yapabilmektedir. Programa başvuru yapmayı planlayan derneklerin bir önceki yılın beyannamesini sunmuş ve onaylatmış olması gerekmektedir. Aksi halde PRODES başvuru ekranı kullanıma açılmayacaktır.

Derneğiniz için proje yazma sürecine destek olmamızı isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Turkualite Danışmanlık Medya Organizasyon: 0546 150 15 46

Faaliyet Alanlarımız

Proje Danışmanlığı

Proje Danışmanlığı hizmeti içerisinde 4 aşamalı bir yol izlemekteyiz;

1.1 Proje fikrinin genel hatlarıyla projeye dönüştürülmesi, projeyi değerlendirecek programı takip etme ve/veya bulma, proje başvurusunun nereye ve nasıl yapılacağı konusunda rehberlik ve yönlendirme gibi hizmetler sunmaktayız.

1.2. Fikrinizi projelendirip sizin adınıza projeyi yazma ve projenizin başvurusunu yapma

1.3. Kabul edilen projenizin uygulaması sırasında danışmanlık hizmeti sağlama ve gerektiğinde birebir iş takibini yapma

1.4. Uygulaması tamamlanan projenin ara ve/veya nihai raporunun hazırlanması ve teslim edilmesi konusunda danışmanlık yapmak ve/veya doğrudan işi üstlenmek

Yukarıdaki maddelerde bahsi geçen her bir hizmeti ayrı ayrı veya birden fazla hizmeti aynı anda sağlayabiliriz.

Talep edilmesi durumunda PCM – Proje Döngüsü Yönetimi eğitimi de vermekteyiz.

Haber ve Duyurular